Icons in this Icon Pack

Foursquare Icon
GoodReads Icon
GoodReads2 Icon
Imgur Icon
Pinterest Icon
Play Store Icon
PocketCast Icon
QR2 Icon
Reddit Icon
Shazam Icon
Skala Icon
SleepAsAndroid Icon
Soundcloud Icon
Spotify Icon
Stern Icon
SZ Icon
SZ2 Icon
SZ3 Icon
Thomas Icon
Tumblr Icon
Twitter Icon
Whatsapp Icon
Wunderlist Icon
Yammer Icon
View Desktop Version