Icons in this Icon Pack

Amarok Icon
Apple Icon
Delicious Icon
DevianART Icon
Digg Icon
FaceBook Icon
FireFox Icon
Flickr Icon
Gimp Icon
Gmail Icon
oOoWriter Icon
Opera Icon
Photoshop Icon
Rss Icon
Search Icon
StumbleUpon Icon
Suse Icon
Techrohni Icon
Terminal Icon
Tux Icon
Twitter Icon
Ubuntu Icon
WindowsLive Icon
Wine Icon
View Desktop Version