Icons in this Icon Pack

Apple Icon
Blank Icon
Bookmarks Icon
Controls Icon
DeviantArt Icon
Documents Icon
Downloads Icon
Firefox Icon
Games Icon
Internet Explorer Icon
Locked Icon
Music Icon
Search Icon
Uploads Icon
Videos Icon
Windows Icon
View Desktop Version