Icons in this Icon Pack

Apple Icon
Apricot Icon
Banana Icon
Cherry Icon
Kiwi Icon
Lemon Icon
Mango Icon
Orange Icon
Peach Icon
Pear Icon
Strawberry Icon
Tomato Icon
View Desktop Version