Icons in this Icon Pack

Opera Icon
Outlook Icon
Paint Icon
Photoshop Icon
Pictures Icon
Play Music Icon
Powerpoint Icon
Rdio Icon
Recycling bin empty Icon
Recycling bin full Icon
RSS Icon
Safari Icon
Skype Icon
Spotify Icon
Steam Icon
Tasks Icon
Thunderbird Icon
Utorrent Icon
Videos Icon
VLC Icon
Winamp Icon
Windows Media Player Icon
Word Icon
Yellow Folder Icon
View Desktop Version